اکسیر حیات

شناسه محصول: نامعلوم

۲,۵۰۰ تومان

وضعیت: موجود
۲,۵۰۰ تومان

چکیده

اکسیر حیات چیست؟ در کائنات نیرویی (جریانی) شبیه به یک سیگنال تجزیه نشده وجود دارد و هر انسان می تواند بنابر میزان فعالسازي (چاکراي ششم) آن را مشاهده کند. در اینجا ضمن معرفی برخی خواص بی شمار این نیرو و نحوه ي کارکرد آن، محوریت اصلی کار تنها بر جنبه ي شفادهی این سیگنال، بر پایه « هاله بینی » (دیدن بدن هاي غیر فیزیکی انسان و انرژي ها با چشم سوم) قرار میگیرد.

توضیحات

کتاب اکسیر حیات

اکسیر حیات چیست؟ در کائنات نیرویی (جریانی) شبیه به یک سیگنال تجزیه نشده وجود دارد و هر انسان می تواند بنابر میزان فعالسازي (چاکراي ششم) آن را مشاهده کند. در اینجا ضمن معرفی برخی خواص بی شمار این نیرو و نحوه ي کارکرد آن، محوریت اصلی کار تنها بر جنبه ي شفادهی این سیگنال، بر پایه « هاله بینی » (دیدن بدن هاي غیر فیزیکی انسان و انرژي ها با چشم سوم) قرار میگیرد.

براي فهم بهتر، می توان موجی را مثال زد، که از فرکانس هایی پیوسته، از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت تشکیل شده است. براي نمونه اي ملموس تر، می توان مثال طیف نور سفید را در نظر گرفت، که پس از عبور از منشورِ شیشه اي، به رنگ هاي مختلف و پیوسته اي بازگشایی می گردد، که قسمتی از آن مرئی و قسمتی دیگر نا مرئی می باشد.

گرچه این نیرو بدون محدودیت زمان و مکان در تمام عوالم هستی جاري است، اما براي استفاده از آن باید روش بکارگیري آن رابیاموزیم. به تعبیري، تا شما گیرنده ي این سیگنال را درون خود پاکسازي نکنید، نمی توانید از آن بطور کامل و کنترل شده استفاده کنید. در مثال منشور و نور سفید، حتی بعد از بازگشایی نور بوسیله ي منشور، چشم شما بعنوان گیرنده تنها بخش محدودي از سیگنال ها را می تواند دریافت و رویت کند. دستگاه هاي دیگري که بشر ساخته نیز (مانند گیرنده هاي مادون قرمز، ماوراء بنفش، اشعه ایکس، سیگنال هاي مخابراتی و غیره) تنها می توانند با بخش محدود دیگري از آن کار کنند. براي روشن شدن بیشتر موضوع باید گفت هم اکنون در فضاي اطراف شما سیگنال هاي مختلف مخابراتی در جریانند، اما شما آن ها را دریافت نمی کنید بلکه رادیو، تلویزیون و موبایل شما هر کدام بخشی از آن را که در محدوده ي توانایی گیرنده ي خودش است، دریافت کرده و به کار می گیرند. تمام انسان ها بلا استثناء گیرنده این انرژي هستند، اما با درصد هاي جذب مختلف. این توانایی مانند گنج پنهانی است که درون خانهي شما قرار دارد، اما شما از وجود آن اطلاعی ندارید، چه برسد به اینکه روش استخراج آن را بلد بوده و بدانید چگونه باید آن را خرج کنید تا به نفع شما باشد.

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻧﺮﮊ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﺮﺍ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﻲ (جذب) ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﻢ ؟

ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺪاري ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎي دروﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺮژي در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻫﺮ ﭼﻪ درﺻﺪ ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد، اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺮﺧﺶ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﻼ از زﯾﺎده ﮔﻮﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﺑﯿﺸﻤﺎر و ﻧﺎﻣﺤﺪود اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ، اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد )ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪﮔﯽ(. اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﺮاي اﻧﺮژي ﺑﺪل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، دﻧﺪاﻧﺘﺎن ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﺎن ﺷﺮوع ﮐﺎر، ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻋﻀﻮي ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ! ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ي اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﻋﻠﺖ ﻫﺎ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺟﺴﻤﯽ و ﻏﯿﺮ ﺟﺴﻤﯽ- ﺑﻌﻨﻮان درﻣﺎﻧﮕﺮ، و دﯾﮕﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎر، وﺟﻮد دارد (ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻄﻠﻖ)

فهرست مطالب کتاب اکسیر حیات:

تئوري و مفاهیم ابتدایی
اکسیر حیات چیست ؟
کاربرد انرژي چیست و چرا می خواهیم قدرت گیرندگی (جذب) خود را افزایش دهیم ؟
مرور کلی سیستم انرژیک انسان
کمی در مورد چاکرا ها و کانال هاي انرژي
تمرکز روي چاکرا یعنی چه؟
معرفی چاکرا هاي اصلی
کوندالینی و افسانه پردازي هاي دروغین
بند نقره اي چیست؟
قوانین مهم
خودتان انرژي را ببینید و در اطراف بدنتان تجربه کنید
مراقبه چیست؟
روش کار
خوددرمانی (پاکسازي شخصی)
شروع روند درمان، برون ریزي بیماري ها و برخی علائم
روش موقت انرژي دادن به دیگران، تا زمان بیدار سازي چشم سوم
یدار سازي چشم سوم، اولین و حیاتی ترین ابزار یک درمانگر
نکاتی در مورد قانون جذب (راز)
مراقبه براي بیدار سازي چشم سوم
بالا آوردن نوار کوندالینی
روش انجام تمرینات عملی
انرژي دادن به دیگران از راه نزدیک
انرژي دادن به دیگران از راه دور
توضیحاتی درباره تعالی و عرفان
ضمیمه
روش هاي تسریع کننده ي پاکسازي کالبدي
اذکار
انرژي گرفتن از طبیعت
آسانا
انرژي دادن به خود
طب گیاهی
هاله هاي دسته جمعی
تعریف غیر ارگانیک ها و ضرورت عدم وابستگی به آن ها
اشتباهات عظیم در مورد کار کردن با غیر ارگانیک ها
همزاد ( قرین ) یک غیر ارگانیک منفی دیگر
چرا ارتباط و استفاده از غیر ارگانیک ها بدون تسلط چشم سوم بسیار مضر است؟
مکانیزم هیپنوتیزم و آفت هاي آن
مکانیزم خواب
مکانیزم علوم غریبه (ذکر، دعا، طلسم و …)
ماهیت راهنماهاي درونی
نقشه ي جنگ یک سالک مبارز

اکسیر حیات اکسیر حیات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اکسیر حیات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 

زرین فایل

  • 09368497416
  • هنوز امتیازی یافت نشده است.

محصولات مرتبط

X
قالب ووکامرس