زیپوک

طراحی گیربکس سیاره ای(خورشیدی) نسبت دور متغیر

پایان نامه طراحی گیربکس خورشیدی نسبت دور متغیر 
چکیده
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱- چرخدنده های ساده …………………………………………………………………………………………………………………۱
۲-۱- فرم دنده های چرخدنده های ساده …………………………………………………………………………………………..۱
۲- روش های ساخت چرخدنده ها ………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۲- روش براده برداری. ………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۱-۲- دستگاه تقسیم مستقیم ………………………………………………………………………………………………………..۳
۲-۱-۲- دستگاه تقسیم غیر مستقیم …………………………………………………………………………………………………..۵
۳-۱-۲ دستگاه تقسیم مخصوص دیفرانسیل تراش (تقسیم اختلافی ) ………………………………………………………۷
۲-۲- تراش چرخ دنده های ساده روی میز فرز …………………………………………………………………………………۱۰
۳-۲- تراش چرخ دنده های ساده شانه ای ………………………………………………………………………………………۱۰
۴-۲- تراش چرخ دنده با تیغه فرز پولکی مدولی ……………………………………………………………………………..۱۰
۵-۲- چرخ دنده تراش غلطکی مدولی Gear Hobbing ……………………………………………………………….12
۶-۲- چرخ دنده تراش کله زنی Gear Shapping ……………………………………………………………………….13
۱-۶-۲-کله زنی از طریق تقسیم Index Methed of Shapping ………………………………………………..13
۲-۶-۲-کله زنی از طریق غلط زدن یا غلطکی Hobning mothed shapping ……………………………..13
۱-۲-۶-۲-کله زنی پنجه ای صفحه ای …………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۲-۶-۲-کله زنی دنده شانه ای ………………………………………………………………………………………………….۱۴
۷-۲-ساخت چرخ دنده به روش خان کشی Broa ching ………………………………………………………………..14
۸-۲- ساخت چرخ دنده به روش سنگ نی با راندمان بالا …………………………………………………………………..۱۵
۹-۲-تولید چرخ دنده به وسیله متالوژی پودر …………………………………………………………………………………..۱۶
۱۰-۲- تولید چرخ دنده به وسیله ریخته گری…………………………………………………………………………………..۱۷
۱-۱۰-۲ – قالب های موقت ………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۱-۱۰-۲ قالب ماسه ای …………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۱-۱۰-۲ قالب پوسته ای …………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۱۰-۲ ریخته گری به وسیله قالب های دائم …………………………………………………………………………………..۱۸
۱-۲-۱۰-۲ ریخته گری تحت تأثیر نیروی وزن مذاب ……………………………………………………………………….۱۸
۲-۲-۱۰-۲ریخته گری با روش گریز از مرکز ………………………………………………………………………………….۱۹
۳-۲-۱۰-۲- ریخته گری تحت فشار ………………………………………………………………………………………………۱۹
۱-۳-۲-۱۰-۲ – ریخته گری تحت فشار با کانال گرم ……………………………………………………………………….۱۹
۲-۳-۲-۱۰-۲-ریخته گری تحت فشار با کانال سرد ………………………………………………………………………….۱۹
۳- چرخ دنده های خورشیدی ………………………………………………………………………………………………………۲۰
۱-۳ – مزایای چرخ دنده های خورشیدی ………………………………………………………………………………………..۲۱
۱-۱-۳ – قابلیت تبدیل دوران بسیار بالا …………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۱-۳ – قابلیت انتقال گشتاور های زیاد………………………………………………………………………………………….۲۲
۳-۱-۳ – دارای موقعیت حجمی کم با وزن سبک …………………………………………………………………………….۲۲
۴-۱-۳ -کاهش بارهای دورانی در شفت خروجی …………………………………………………………………………….۲۳
۲-۳ – طراحی گیربکس خورشیدی نسبت دور متغیر …………………………………………………………………………۲۳
۳-۳- محاسبات لازم …………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۴-۲-۳- ابعاد چرخدنده داخلی ( بدنه ) …………………………………………………………………………………………..۳۳
۵-۲-۳- محاسبه ابعاد بلبرینگ ورودی و خروجی …………………………………………………………………………….۳۴
۶-۲-۳- محاسبه تعداد طبقات لازم برای مجموعه خورشیدی و سیاره ای ………………………………………………۳۵
۷-۲-۳- محاسبه ارتفاع پوسته گیربکس و ارتفاع هر کدام از طبقات ……………………………………………………۳۶
۸-۲-۳محاسبات مربوط به دستگاه تقسیم ………………………………………………………………………………………..۳۷
۴- پروسه ساخت قطعات مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………۳۹
۱-۴- شفت ورودی و خروجی ……………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۴- چرخ دنده های خورشیدی …………………………………………………………………………………………………..۴۳
۳-۴- چرخ دنده های سیاره ای ……………………………………………………………………………………………………..۴۳
۴-۴- صفحات واسطه در برگیرنده چرخ دنده های خورشیدی و سیاره ای …………………………………………….۴۳
۵-۴ – درپوش های ورودی و خروجی……………………………………………………………………………………………۴۶
۶-۴ – پوسته یا بدنه گیربکس………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۵- مونتاژ قطعات گیربکس …………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۱-۵- مونتاژ بلبرینگ و شفت روی درپوش ورودی و خروجی ……………………………………………………………۵۱
۲-۵-جا زدن چرخ دنده های خورشیدی در وسط صفحات در برگیرنده ……………………………………………….۵۲
۳-۵- قرار دادن چرخدنده ها و صفحات واسطه در داخل پوسته گیربکس …………………………………………….۵۲
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
فهرست مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
ضمیمه ها و نقشه ها …………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

ضریب اطمینان……………………………………………………………………………………………………………………………s.f
تنش مجاز طراحی (psi)……………………………………………………………………………………………………………..Sad
تنش مجاز(n/mm2 )…………………………………………………………………………………………………………………Sat
ضریب عمر…………………………………………………………………………………………………………………………………KI
ضریب تغییرات حرارت(درجه فارنهایت)…………………………………………………………………………………………KT
ضریب اطمینان……………………………………………………………………………………………………………………………KR
تنش مجاز مصالح (n/mm2 ) ……………………………………………………………………………………………………
نیروی انتقالی(Ib)………………………………………………………………………………………………………………………..FT
ضریب شوک…………………………………………………………………………………………………………………………….KO
دیامترال پیچ…………………………………………………………………………………………………………………………………P
ضریب تصحیح دندانه…………………………………………………………………………………………………………………..KS
ضریب توزیع بار………………………………………………………………………………………………………………………..KM
ضریب دینامیکی…………………………………………………………………………………………………………………………KV
ضریب ژئومتری…………………………………………………………………………………………………………………………….J
توان انتقالی بر حسب اسب بخار hp
سرعت خطی چرخدنده (m/min)………………………………………………………………………………………………..VP
تعداد دوران (rpm)……………………………………………………………………………………………………………………..N
فاصله بین محورهای خورشیدی سیاره ای (mm)……………………………………………………………………………….a
قطر خارجی بلبرینگ(mm)…………………………………………………………………………………………………………..D
ضخامت نهایی بلبرینگ (mm)………………………………………………………………………………………………………B
شعاع انحناء در گوشه های داخلی بلبرینگ…………………………………………………………………………………………r
شعاع انحناء در گوشه های خارجی بلبرینگ………………………………………………………………………………………rI
قطر داخلی بلبرینگ ……………………………………………………………………………………………………………………..d
مقدر گردش دستگاه تقسیم برای هر تقسیم بندی……………………………………………………………………………….nk
نسبت حرکت بین پیچ حلزونی و چرخ حلزون……………………………………………………………………………………..i
تعداد تقسیمات قطعه کار………………………………………………………………………………………………………………..T
تعداد دوران…………………………………………………………………………………………………………………………………N
تعداد تقسیمات محیط کار………………………………………………………………………………………………………………Z
تعداد دوران دسته حلزون چرخ حلزون……………………………………………………………………………………………….I
مقدار زاویه گردش چرخ حلزون……………………………………………………………………………………………………
تعداد تقسیمات فرضی محیط کار…………………………………………………………………………………………………….ZI
تعداد دور دسته حلزون از یک سوراخ تا همان سوراخ…………………………………………………………………………D
نسبت چرخ دنده ها……………………………………………………………………………………………………………………….X
تعداد چرخدنده روی محور سه نظام………………………………………………………………………………………………….S
تعداد چرخدنده مربوط به صفحه تقسیم…………………………………………………………………………………………..W
مدول(mm)………………………………………………………………………………………………………………………………m
گام (mm)………………………………………………………………………………………………………………………………….p
تعداد دندانه خورشیدی …………………………………………………………………………………………………………………z
پهنای دندانه(mm)……………………………………………………………………………………………………………………….b
زاویه فشار (درجه)………………………………………………………………………………………………………………………… Q
قطر دایره پا (mm)………………………………………………………………………………………………………………………df
قطر دایره گام(mm)……………………………………………………………………………………………………………………do
قطر دایره سر (mm)……………………………………………………………………………………………………………………da
ارتفاع پای دندانه (mm)……………………………………………………………………………………………………………….hf
ارتفاع سر دندانه(mm)………………………………………………………………………………………………………………..ha
ارتفاع دندانه (mm)……………………………………………………………………………………………………………………..h
لقی سر دندانه(mm)……………………………………………………………………………………………………………………..c
تنش تسلیم(n/mm2)………………………………………………………………………………………………………………….Re
استحکاک کششی (n/mm2)……………………………………………………………………………………………………..Rm
سختی(برنید-HB)……………………………………………………………………………………………………………………..HB
تنش مجاز استاتیکی(PSI)……………………………………………………………………………………………………………….s
فاکتور شکل لیوایس…………………………………………………………………………………………………………………….Yp

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی گیربکس سیاره ای(خورشیدی) نسبت دور متغیر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *